تسمه تایم نخ دار

تسمه تایم نخ دار

تسمه تایم نخ دار

تسمه تایم نخ دار
وظیفه تسمه تایم نخ دار تغییر حرکت محرک هایی است که در آن زمان بندی اهمیت دارد. در هر زمانبندی تسمه تایم نخ دار با دو قسمت از پولی ها درگیر می شود، بنابراین نمی لغزند و قسمت مختلف این محرک با سرعتی ثابت حرکت می کند و یک رابطه ی مکانیکی مشخص را با توجه به زمان بندی ایجاد می کند. زمان بندی در تسمه تایم نخ دار باعث ایجاد نیروها، گشتاورها و شتاب های بزرگی می شود.
تسمه تایم نخ دار از جنس كلروپرن (كائوچو) توليد می شود که تسمه تایم نخ دار در انواع سايز های استاندارد اينچی (L,H,…) و سايز های استاندارد متريك (5M, 8M, T5, (T10,… با قابلیت مصرف در تمامی صنايع موجود می باشد. همچنین در تسمه تایم نخ دار توليد چندين نوع پروفيل دندانه، انتخاب انواع مختلف درحين طراحی را امكان پذير ساخته است.